privacyverklaring

 

Privacybeleid

De Welzijnskoepel West-Brabant (OCMW vereniging Titel VIII Hfdstk I), met maatschappelijke zetel gelegen te Kapelleveldstraat 8, 1742 Ternat verbindt er zich toe de Europese privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)¹ tot bescherming van persoonsgegevens te respecteren en zorgvuldig na te leven. Deze regelgeving geldt vanaf 25 mei 2018. Persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met deze wetgeving.

 

Uw toestemming

De Welzijnskoepel West-Brabant verwerkt enkel persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien deze voor de uitvoering van een overeenkomst verstrekt werden. Daardoor geeft u de Welzijnskoepel West-Brabant uitdrukkelijk de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor de beoogde doeleinden. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt in beveiligde omgeving en systemen. Deze zijn niet toegankelijk voor het publiek. Al onze werknemers krijgen tevens duidelijke richtlijnen en worden gesensibiliseerd en bewust gemaakt aangaande de omgang en verwerking van uw persoonlijke gegevens.

 

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

De Welzijnskoepel West-Brabant garandeert dat :

  • uw persoonsgegevens enkel worden verzameld en verwerkt om de door u gevraagde opdracht uit te kunnen uitvoeren of om aan de wettelijke dienstverlening te voldoen ;
  • uw persoonsgegevens enkel worden verwerkt in een land behorende tot de Europese unie;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot de beoogde doelstelling ;
  • uw persoonsgegevens enkel bewaard blijven gedurende de periode van de dienstverlening, tenzij een langere wettelijke bewaartermijn verplicht is ;
  • uw persoonsgegevens enkel kunnen worden doorgegeven aan andere organisaties, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, of op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke instanties of politiediensten ;
  • In geen enkel ander geval uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden, noch worden zij aangewend voor direct-marketingdoeleinden ;

 

Uw rechten als betrokkene

  • U heeft steeds het (wettelijk) recht om uw persoonsgegevens in te kijken.
  • U heeft steeds het (wettelijk) recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen of te verbeteren. Indien de Welzijnskoepel West-Brabant geen wettelijke redenen meer heeft aangaande de verdere verwerking van uw gegevens, of indien uw gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de beoogde dienstverlening, dan heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

 

Vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens

Vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens of verzoeken omtrent de gegevens die we voor u verwerken kan u richten aan onze Data Protection Officer. Dit kan per post gericht aan de Welzijnskoepel West-Brabant, Statiestraat 156, 1740 Ternat of via het versturen van een e-mail aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Wij verbinden er ons toe om uw vraag of verzoek te beantwoorden binnen de 20 werkdagen.

Indien u van oordeel bent dat uw gegevens onrechtmatig verwerkt worden, dan kan u ook steeds contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, via het e-mail adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

¹ Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens.